Normativa2020-03-10T18:44:40+02:00

Normativa

A la Sitges Rock Trail s’aplicaran les següents normes:

 • Tot participant ha de ser titular de la llicència federativa anual per la competició, expedida per la FEEC, la FEDME o altres federacions adherides a la UIAA o la FSA o tenir una assegurança temporal que serà expedida per l’organització.
 • A la pàgina web hi haurà un llistat on figurarà l’estat de la inscripció. En cas de no complir algun dels requisits de la inscripció, el nom figurarà com a pre-inscrit i hi ha de temps fins a la data límit d’inscripció de solucionar la incidència; un cop sobrepassada la data límit i de no haver solucionat la incidència, queda exclòs de la participació a la cursa.
 • Un cop superada la xifra límit de participants que és de 250 a cada cursa, es farà una llista d’espera. En el cas que algun participant quedi exclòs del llistat d’inscripció, passarà a ocupar aquest lloc el primer de la llista d’espera i així successivament.

 • Es donarà un temps límit de 4h 30min per fer tot el recorregut de la Sitges Rock Trail i 2h per finalitzar el recorregut de la Speed Rock.
 • No s’admeten inscripcions, ni canvis en les mateixes, després del dia de tancament informat en el web oficial. Així mateix, tampoc s’admetran el propi dia de la cursa. L’organització podrà carregar un cost de gestió en cas de devolucions.

 • El corredor que es retiri haurà de comunicar-ho al punt de control o avituallament més proper.
 • L’organització podrà desqualificar a tots aquells corredors que no tinguin cura de l’entorn natural o que demostrin una actitud inadequada.
 • Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat.
 • El dorsal haurà de ser ben visible, el qui no el dugui no entrarà en la classificació.
 • Si tenim algun dubte de la vostra inclusió en alguna de les categories, es demanarà l’acreditació de l’edat.
 • L’organització es reserva el dret d’anul·lar la prova o modificar el recorregut si per qualsevol circumstància ho creu convenient.
 • D’acord amb el Reglament del Circuit existiran tres tipus d’infraccions, lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus i greus es penalitzaran en temps des de 3 minuts fins a la desqualificació. Les molt greus, significaran la desqualificació immediata del corredor.
 • No es permet la participació a menors de 16 anys en la Sitges Rock Trail i a menors de 15 anys a la Speed Rock.
 • Tot allò que no estigui previst per aquesta normativa, quedarà sota el criteri de l’organització.
 • La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat sobre els accidents o desperfectes que per acció o no acció puguin ocórrer als participants durant el transcurs de la prova.