Normativa2018-11-11T10:41:47+00:00

Normativa

A la Sitges Rock Trail s’aplicaran les següents normes:

 • Tot participant ha de ser titular de la llicència federativa anual per la competició, expedida per la FEEC, la FEDME o altres federacions adherides a la UIAA o la FSA o tenir una assegurança temporal que serà expedida per l’organització.
 • A la pàgina web hi haurà un llistat on figurarà l’estat de la inscripció. En cas de no complir algun dels requisits de la inscripció, el nom figurarà com a pre-inscrit i hi ha de temps fins a la data límit d’inscripció de solucionar la incidència; un cop sobrepassada la data límit i de no haver solucionat la incidència, queda exclòs de la participació a la cursa.
 • Un cop superada la xifra límit de participants que és de 400, es farà una llista d’espera. En el cas que algun participant quedi exclòs del llistat d’inscripció, passarà a ocupar aquest lloc el primer de la llista d’espera i així successivament.
 • Es donarà un temps límit de 4h 30min per fer tot el recorregut de la Sitges Rock Trail i 2h per finalitzar el recorregut de la Speed Rock.
 • No s’admeten inscripcions, ni canvis en les mateixes, després del dia de tancament informat en el web oficial. Així mateix, tampoc s’admetran el propi dia de la cursa.
 • El corredor que es retiri haurà de comunicar-ho al punt de control o avituallament més proper.
 • L’organització podrà desqualificar a tots aquells corredors que no tinguin cura de l’entorn natural o que demostrin una actitud inadequada.
 • Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat.
 • El dorsal haurà de ser ben visible, el qui no el dugui no entrarà en la classificació.
 • Si tenim algun dubte de la vostra inclusió en alguna de les categories, es demanarà l’acreditació de l’edat.
 • L’organització es reserva el dret d’anul·lar la prova o modificar el recorregut si per qualsevol circumstància ho creu convenient.
 • D’acord amb el Reglament del Circuit existiran tres tipus d’infraccions, lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus i greus es penalitzaran en temps des de 3 minuts fins a la desqualificació. Les molt greus, significaran la desqualificació immediata del corredor.
 • No es permet la participació a menors de 16 anys en la Sitges Rock Trail i a menors de 15 anys a la Speed Rock.
 • Tot allò que no estigui previst per aquesta normativa, quedarà sota el criteri de l’organització.
 • La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat sobre els accidents o desperfectes que per acció o no acció puguin ocórrer als participants durant el transcurs de la prova.